Th么ng Tin Visa Canada

Canada là m峄檛 qu峄慶 gia c峄 dân nh岷璸 c瓢 và luôn luôn quan tâm phát tri峄僴 n峄乶 v膬n hoá 膽a s岷痗 t峄檆. V岷瓂 nên, h岷 nh瓢 m峄峣 s岷痗 t峄檆 trên th岷 gi峄沬 膽峄乽 hi峄噉 di峄噉 峄 Canada, Do 膽ó, m峄梚 n啤i, m峄梚 m岷h 膽岷 trên 膽岷 n瓢峄沜 thanh bình này s岷 là m峄檛 th岷 gi峄沬 thu nh峄, 膽岷 k峄 di峄噓 và 膽am mê. Có hàng ngàn công trình ki岷縩 trúc, phòng tranh, b岷 tàng và h峄峜 vi峄噉 ngh峄 thu岷璽 trên kh岷痯 膽岷 n瓢峄沜. Canada còn là m峄檛 trong các n瓢峄沜 có n峄乶 膽i峄噉 岷h và âm nh岷 l峄沶 nh岷 th岷 gi峄沬.

膼I峄U KI峄哊: T岷 c岷 các lo岷 gi岷 t峄 ph岷 膽瓢峄 photo trên m岷穞 A4 (không c岷痶 nh峄) d峄媍h thu岷璽 và 膽óng d岷 xác nh岷璶 c峄 chính quy峄乶 膽峄媋 ph瓢啤ng. N峄檖 b岷 photo, không nh岷璶 b岷 g峄慶.

1.H峄 chi岷縰 (kèm n岷縰 có h峄 chi岷縰 c农, 膽ã ký tên): Photo t岷 c岷 các trang có m峄檆 và visa các n瓢峄沜 

2. 02 hình 4 x 6mm (ch峄 không quá 06 tháng, phông tr岷痭g).

3. Ch峄﹏g minh nhân dân (CMND)

4. H峄 kh岷﹗: photo t岷 c岷 các trang

5. Gi岷 khai sinh

6. Gi岷 xác nh岷璶 tình tr岷g hôn nhân:


- Gi岷 膽膬ng ký k岷縯 hôn (n岷縰 có)


- Tr瓢峄漬g h峄 膽峄檆 thân:

+ Ch峄搉g/V峄 m岷 thì ph岷 có gi岷 ch峄﹏g t峄 

- Tr瓢峄漬g h峄 膽ã ly hôn thì ph岷 có quy岷縯 膽峄媙h 膽峄搉g ý cho ly hôn c峄 tòa án 

7. Gi岷 t峄 ch峄﹏g minh vi峄嘽 làm:

- N岷縰 là ch峄 doanh nghi峄噋:

  • Gi岷 phép 膽膬ng ký kinh doanh
  • Thu岷 3 tháng g岷 nh岷

- N岷縰 là nhân viên:

  • H峄 膽峄搉g lao 膽峄檔g: B岷 photo có m峄檆 c峄 công ty
  • Gi岷 xin ngh峄 phép: có ch峄 ký c峄 giám 膽峄慶

- N岷縰 膽ã ngh峄 h瓢u:

  • Th岷 h瓢u trí 

- N岷縰 là h峄峜 sinh, sinh viên:

  • Th岷 h峄峜 sinh, sinh viên
  • 膼啤n xin ngh峄 phép: có ch峄 ký c峄 hi峄噓 tr瓢峄焠g, m峄檆 c峄 nhà tr瓢峄漬g

8. Ch峄﹏g minh kh岷 n膬ng tài chính:

- S峄 ti岷縯 ki峄噈 + xác nh岷璶 s峄 d瓢: t峄慽 thi峄僽 100.000.000vnd (càng nhi峄乽 càng t峄憈)

- Sao kê ngân hàng: 3 tháng g岷 nh岷

- Gi岷 t峄 liên quan tài chính nh瓢: c峄 phi岷縰, h峄 膽峄搉g cho thuê nhà, góp v峄憂 làm 膬n... (n岷縰 có)

- Gi岷 t峄 nhà 膽岷 (n岷縰 có)

- Gi岷 t峄 xe h啤i (n岷縰 có)


9. Tr岷 em d瓢峄沬 18 tu峄昳 膽i du lich v峄沬 ng瓢峄漣 thân không ph岷 là Ba ho岷穋 M岷. Thì ph岷 có th瓢 cho phép c峄 Ba M岷 ch岷 thu岷璶 cho 膽i ch啤i v峄沬 ng瓢峄漣 khác, ho岷穋 th瓢 xác nh岷璶 quy峄乶 giám h峄 c峄 ng瓢峄漣 膽i cùng.

10. Th瓢 m峄漣 t峄 ng瓢峄漣 thân phía Canada (n岷縰 có): m岷玼 Go2 Travel cung c岷.