Th么ng Tin Visa Trung Qu峄慶

1. HC (g峄慶) + hình ( 4x6, n峄乶 tr岷痭g 2 t岷) + photo CMND (n岷縰 n啤i sinh trong h峄 chi岷縰 t峄 膼à N岷祅g tr峄 ra B岷痗 ph岷 sao y CMND mi峄乶 Nam n岷眒 trên 1 m岷穞 A4 không c岷痶 r峄漣, n岷縰 膽ã 膽峄昳 th岷 c膬n c瓢峄沜 khác s峄 CMND trong HC thì ph岷 b峄 sung gi岷 膽峄昳 膽岷 s峄 CMND c峄 công an)

2. Xác nh岷璶 vi峄嘽 làm (theo m岷玼).

3. 膼啤n xin ngh峄 phép 膽i du l峄媍h (theo m岷玼).

4. B岷g thông tin cá nhân 膽i峄乶 tay (theo m岷玼).

  • N岷縰 khách là ch峄 doanh nghi峄噋 thì ch峄﹏g minh công vi峄嘽 b岷眓g Gi岷 phép kinh doanh (Sao y công ch峄﹏g) thay cho xác nh岷璶 vi峄嘽 làm.